Kodeń, 26 lutego 2024 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

DOTYCZY: postępowania na rewitalizację zabytkowej Bazyliki przy Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej.
Parafia Rzymskokatolicka pw św. Anny w Kodniu – ul. Rynek 1, 21-509 Kodeń, informuje, że w postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Maciej Filip, Aneta Filip Kompleksowa Konserwacja Zabytków S.C. – 35-505 Rzeszów, ul. Strzyżowska 95. Cena oferty — 2 640 693,95 zł.

 

Kodeń, 10 stycznia 2024 r.

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Kodniu ul. Rynek 1, 21-509 Kodeń ogłasza przetarg na rewitalizację zabytkowej Bazyliki przy Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej.
Zamówienie jest finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zamówienia zawarte są w dokumentach do pobrania poniżej.

Termin realizacji: 15.09.2025 r.
Termin składania ofert upływa dnia 12.02.2024 r. o godz. 15:00.
Sposób składania ofert:
– elektronicznie, na adres e-mail: ekonom.koden@oblaci.pl, lub  pisemnie (osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe) na adres: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Kodniu – 21-509 Kodeń, ul. Rynek 1, Kancelaria.