Poznań, dnia 29 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

DOTYCZY: postępowania na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Rewitalizacja zabytkowego kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Obrze.

Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań, informuje, że w postępowaniu jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę:
HAUSBUD Sp. z o.o. – 42-700 Lubliniec, ul. Tuwima 6. Cena oferty – 3 393 299,00 zł.

————————————————–

Poznań, dnia 16 kwietnia 2024 r.
Informacja o wizji lokalnej oraz odpowiedzi na pytania
DOTYCZY
: postępowania na wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Rewitalizacja zabytkowego kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Obrze.
Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań informuje, że w niniejszym postępowaniu na wizji lokalnej, która odbyła się w dniu 03.04.2024 r. o godz. 11:00 zadano następujące pytanie o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego:
1. Czy w zakresie prac będzie odmalowanie sklepienia wewnątrz po wykonaniu stabilizacji konstrukcyjnej w kościele?
Ponadto w postępowaniu wpłynęło następujące pytanie:
2. Czy Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe na podstawie odbiorów częściowych, czy tylko 1 fakturę końcową po odbiorze ostatecznym robót budowlanych?
W odpowiedzi na zadane pytania Zamawiający informuje, że:
Ad.1. Na sklepieniu kościoła występuje polichromia, stąd po wykonaniu stabilizacji konstrukcyjnej konieczne będą prace konserwatorskie w miejscach ingerencji.
Ad.2. Zamawiający przewiduje fakturowanie częściowe na podstawie odbiorów częściowych, w ilości i wysokości określonej w §4 ust. 2 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego.

————————————————–

Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej
ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań

ogłasza postępowanie na:

wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą Rewitalizacja zabytkowego kościoła Parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Obrze.

Zamówienie jest finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zamówienia zawarte są w Zapytaniu Ofertowym dostępnym pod adresem: https://rpoz.oblaci.pl/

Termin realizacji: 30. 09. 2025 r.

Termin składania ofert upływa dnia 19.04.2024 r. o godz. 10:00.

Sposób składania ofert:

– elektronicznie na adres e-mail: proboszcz.obra@oblaci.pl, lub

– pisemnie (osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe) na adres: Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej – ul. Ostatnia 14, 60-102 Poznań, Sekretariat Ekonoma Prowincjalnego.